ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ... ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵢⵎⴰⵏ “ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⵉⵣⵣⵓⴷⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⴳⵍⵉ” ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ(ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ)

SAHARA.jpg

ⵕⵕⴱⴰⴹ - ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵎⴰⵙⴷ  ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵢⵎⴰⵏ  ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵏ “ ⴰⴼⵕⵕⵓ  ⵉⵣⵣⵓⴷⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⴳⵍⵉ” ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ. 
ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ ⵓⵎⵛⵛⴰⵡⵕ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ, ⴽⴰⵕⵍ ⵏⵉⵀⴰⵎⵕ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙⵜⴰⴼⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ “ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ”, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ “ⵍⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ”. 

ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵓⵎⵛⵛⵡⵕⵓ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ, ⴽⴰⵔⵍ ⵏⵉⵀⴰⵎⵕ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ ⴰⴷ, ⵅⴼ  ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ, ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ. 
ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵜⵉⵙⵙ 240 ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵉⵡⵛⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵎⴰⵍⴽ ⵜⵉⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⵢⵉⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵕ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 1783.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ