ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵡⵢⵉⵡⵏ

cg-2023-03-07.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 7 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ  ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴽⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵉⵜⵓⵢⴰⴱⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵃⵢⵓⵜⵓⵏ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⵛⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵣⴰⵣ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵢⵙⵢⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵣ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴹⵕⵓⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴻⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⴱⵔⵖ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵉⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ