ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ

CG--2-14-03-2023.jpeg

ⵉⵙⵏⴱⴳⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 14 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵉⵃⵔⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⴰⴷⵔⵢⴰⵏ ⵉⵙⴱⴰⵢⵍⴰⵜ Adriano Espaillat, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵡⵓⵔⵉⵡ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ.
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵇⵔⵔⴰ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵖⵜⵙ, ⵉⵕⵥⵎ ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⴷ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵡⵉⵏⴷⵉ ⵛⵉⵕⵎⴰⵏ Wendy Sherman, ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2022, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵏⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵇⵓⵍ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ.
 

ⴷ ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵚⵚⵃⵓ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵀⵉⵍ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵢⵢⴰ - ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴹⵓ. 
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵏ ⵏ ⵙⵅⵉⵜⵉⵔ,  ⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴷⴷⵉⵏⴰⵎⵢⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⴷⴷⵉⵏⴰⵎⵢⵢⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵉⵡⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1789. ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2012 ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵉⵚⴽⵯⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡⴰ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵙⵓⵜⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢ, ⵙ ⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ