ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵉⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

cg-2--15-03-2023.jpg.jpg

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴽⵕⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴷⵉⴽⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵅⵉⵍ ⴼⵉⴽⵜⵓⵔ ⵜⵓⵕⵕⵉⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⴰⵏ ⵉⴷⵙ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⴷⵢⵢⵉⵣ ⵀⵓⵛⵍⴰⵢⵜⵏⵔ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵉⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴷ ⵓⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ. ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴳ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵍⵎⵄⵇⵇⵓⵍ ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵎⵙⵙⴳⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. 
 

ⵉⵙⴱⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵍⵎⵉⵍⴰ ⴰⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵢ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴳⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⵓⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ. 
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓⵏ. ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴷ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⵚ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⴽⵓ ⵉⵊⵊ ⵢⵓⵎⵔ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵣⴳⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ