ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ

cg-1--2023-03-16.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵍⵉⵙ ⴰⵍⴱⵔⴰⵢⵜ (ALICE ALBRIGHT), ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵀⵉⵍ  ⵏ ‘ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ’ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ (ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ), ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵉⵡⵉⵔⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵜⴱⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵉⵡⴹ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵍⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ.
ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⵉⵙ ⴷ ‘ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ’ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ, ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵣⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵉ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⴳⵔ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵟⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵜⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,  ⵙ ⵜⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ.
 

ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⵍ ‘ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ’ ⴰⵣⵎⵣ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⵀⵉⵍ ⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵡⴹ 460 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵕⵕⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ 120 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ, ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵡⴰⵏⵛⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⵍⵉⵏ ⴳ 15% ⴳ ⵓⴼⵕⵕⵓ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. 
ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵉⵙ ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ‘ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ’ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017, ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⴳ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2023, ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴱⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ - ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ