ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ

cg-2--2023-03-20.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵓⵍⴼⴳⴰⵏⴳ ⵙⵓⴱⵓⵜⴽⴰ Wolfgang Sobotka ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵊⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ 240 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏⵜ.
ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵜⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵣⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵏⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵕⵍ ⵏⵉⵀⴰⵎⵔ Karl Nehammer ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴱⴹⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ - ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙⴷⵓⵢ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ. 
 

ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵖ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵓⵏⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2007, ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴷ ⵍⵎⵄⵇⵇⵓⵍ ⴷ ⵓⵖⵥⴰⵏ.
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙ ⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵙⵖⵓⴱⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ. ⴷ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ.
ⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ