ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2023

CG-4_30-03-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 8 ⴳ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 10.23 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵏⵉⵇ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ. 
 • ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.607 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⵓⵔⵉ ⵓⴱⵃⵙⵓ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ.
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.149 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵎⵃⴰⵔⴽⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ.
   

ⵉⵔⴳⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵥⵕⵡⴰⵍ , ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ;
 • ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ  ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵚⴰⵃⵉⴱ ⴷⴷⵉⵏ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ