ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 17 ⵎⴰⵢ 2023

CG-17-05-2023-P7.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 4 ¬ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 24 ⵎⴰⵢ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴼⵙⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴳⴰⵏ ⵜⵏ ⵡⵉⴷ :

1.  ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.05 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵔⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
2.  ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.360 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.14.645 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1436 (25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵓⵉⵔ 2014) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
3. .  ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.432 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.09.196 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ 1 1432 (28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2011) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⴰⴼⴳⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.431 ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
 

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ