ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ : ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

CG-2-2023-06-17.jpeg
  • ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 30 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ;
  • ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 143 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 627 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 210 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⵀⵉⵢⵢⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⴹⵢⴰⵙ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023, ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴷⴷⵖ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴹⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴳⵔⵉⵎⵓⴷⴰⵍ, ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ 627 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷ ⴳ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ ⵖⵉⴼ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⴷ ⵎⵉⴷⵍⵜ.
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⴱⴷⴷ ⵏⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵉⴼ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.  ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷⴷⵖ ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 240 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⴰⵎⵓⵅ ⴰⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ, ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⴱⵓⵎⴰⵍⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 65 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ 21 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ44,7 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ 9 ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 22,4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⴰⴼⴰⵏⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵇⵍⵄⴰⵜ ⵙⵔⴰⵖⵏⴰ ⵙ ⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⴷ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵍⵏⵉⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵥⵥⴰⵍ.
ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵙⵓⵏⴽⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴷⴷⵖ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 143,6 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ 116 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ (29,72 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ), ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙ 68 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ (15,78 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ), ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ 40 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ 11 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ 9 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ 75 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⴳ 107 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ (25,3 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ).
ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 179,5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023 ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 140 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 304,1 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵉⵕⵥ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏ 20000 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵖⴰⵡⵍ 2023-204, ⵥⵍⵉⵏ ⴰⵙ 103 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵖⴰ, ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴷⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵊⵊⵉ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵙ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵎⵎⴰⴷ 2025-2027, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 107 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵚⴰⵃⴰⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵢⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵓⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ.
 

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵕ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵎⵍⴽⴽⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⴰⴽⵯⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ‘ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ’, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵎⴽⴷⴰ ⵜ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ. 
ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵏⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵡⴰ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵙⵙⴼⴰⵍⵏⵉⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ  ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ