ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2030 ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

CG-2023-06-22-IMG2.jpeg

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⵉⴽⵍⵍⵉ ⵀⵢⵢⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵙ ⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2030 ⵉ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⴽⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵉⵙ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2030, ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⵎⵉⴳⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵛⴰⵢⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ.
ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ, ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⵉⴷⵖ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵎⵍⴰ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ?
ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵓⵎⵉ ⵉⵟⵟⴼ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ  ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵊⴰⵔ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵔⵡⴰⵙⵓ ⴷ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ-ⴰⵎⵔⵡⴰⵙⵓ. ⵉⴱⴷⵔ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵙ ⴰⵇⴱⵓⵛ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⵥⵥⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.
 

ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵥⵥⵓ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ, ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, « ⵎⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴼⵓⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴼⴽⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ » ; ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵎⵎⵓⵎⵎⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵛⴰⵢⴼ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵡⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2030 ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ