ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023

CG-2_2023-07-06.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰḍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ¬ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ  ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 6 يوليو 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 6 يوليو 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 6 يوليو 2023
 • ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 57.22 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 59.14 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴱⵓⵕⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
 • ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.68 ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.09.124 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1431 (25 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2010) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉ ⴽⵉⴷⵙⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ.
 • ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.564 ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.18.512 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1440 (15 ⵎⴰⵢ 2019) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵉⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
   

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ, ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵀⴰⴱ ⴱⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵓⵎⵏ ⵉⵥⵕⴰⴼ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵃⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⴷⵓⵏⵢⴰ ⴱⵓⵣⵓⴱⴰⵄ, ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ