ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

cg-p4-2023-07-06.jpeg

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵥⵍⵉ ⵅⵙ ⵉ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⴷ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ, ⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵔⴰⵙⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵎⵉ ⵜ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵙ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷ 350 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵣⵉⵣⴰⵡⵜ ».
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⴳⴳ ⵉⵜ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵡⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵎⵊⴳⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ. ⴰⵎⵓⵅ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⴰⵔⵜ.
ⵉⴱⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵜⵅⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⵔⵙⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵉⵛⵛⵉⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵜⵛⵉ. 
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵢⵢⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵎⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⵖⵔ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵙⵙⴰⵔⵡⵓⵜⵏ ⵉⵚⵚⴽⴰⵡⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵉ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.
 

ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵣⵉⵣⴰⵡⵜ 2020-2030, ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵓⵎⵉ ⵜⴼⵔⵔⵓ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⵢⴰⴼⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⴰⵎ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵍⵄⵍⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵛⵜⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⵏⴽ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ