ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023

CG-1_13-07-2023.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰḍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ¬ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ  ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.647 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ.
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ , ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.590 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵢⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔⵛ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
   

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴽⴰ ⵉⵙⴰⵊⵊⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵖⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵙ ⵓⵎⵙⵏⵉⴼⵍ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 31.23 ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⴱⵍ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼ ⵙ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ - ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⴰ ⴱⵉⵢⴰⵣ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵢⴰⵀⵓⵙ, ⴰⵎⴳⴳⴰⵡⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ - ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵎⴰ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⴼⴰⵕⴰⵊ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⴰⵡⵇⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⴽⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵍⴱⵓⵊⴷⴰⵢⵏⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ