ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023

CG-3-20-07-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰḍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 2 ¬ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 

 • ⵙⵙⴼⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 27.23 ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 12.18 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.76 ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵡⵉⵙ 2.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⴰⵙⵡⵍⴰⴼ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
 • ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⴰⵙⴰⵙ ⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.580 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵟⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
   

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⴽⴰ ⵙⴰⵊⵊⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⵉⵣⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⴼⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⴽⵏⵉ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴳⴷⵍⵏ ⵜⴰⵔⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵎⴰⵢ 2023, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 33.33 ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ - ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

 • ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⴳⴰⵢⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵢⵍⴰ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵙⵔⵉⵏ ⵢⵓⵣⵣⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵉⵍⴼⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⴰⵢⴼ ⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉⴽ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ