ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

07-09-2023-1.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵉ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ 14 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵖⵔⵓⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵏⵓⴽ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎ ⴳⴰⵏⵉⵏ 189 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ. 
ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵃⵉⵢⵢⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵊⵉⴷⵏ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔⴰ ⵜⴼⵙⵔ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ, ⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴼⵙⵔ ⴷ ⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵉⵎⵖⴰⵔ. ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵢⵙⵍⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵣⵔⴽⴽⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵎⵓⵎⵎⵉ ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵉⵙ ⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ. ⴷ ⵓⵢⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵢⵓⵔⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵖⴰⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ. 
 

ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵄⴰⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⴰⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵊⵡⴰⵀⵔⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⵄⴷⴷⵓ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵔⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵣⵍⵄⴰⵕⴰⴱ ⵃⴰⵙⵉⴱⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⴰⵔⵎⵓⴷⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ