ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

2023-09-09.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ:

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⵔⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙⵙ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴷⴰⵕⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵉⵀⵔⵛⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⵡⴰⵙⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜⵏ ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵇⵇⵉⵍ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵍⵀⵔⵛⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵢⵉⴹ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵔⵜⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⵊⵏⵊⵎ ⴱⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⵍⴳⵉ.

ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴷ, ⵓⵍⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴰⴹⴷⵕⵏ ⵉ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵣⵣⵔⴱ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ.

ⵜⵜⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴱⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴱⴷⴷⴰ ⵣⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵓⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ , ⵙⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ:

- ⴰⴷⵓⵙⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴷ ⵓⵊⵊⵏⵊⵎ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⴱⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⵊⵏⵊⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ,

- ⴰⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵙ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵀⵔⵛⴰⵏ,

- ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵛⵓ ⴷ ⵉⴳⵉⵟⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⴱⴱⵓ,

- ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵣⵣⵔⴱ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ,

ⵉⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵜⵖⵍⴼⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵎⴰⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴼⵙⵔⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵣⵣⵔⴱ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵏ, ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵉⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵊⵊⵏⵊⵎ ⴷ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ, ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴰⵏⴼⵓ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵍⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⵊⵏⵊⵎ ⵙ ⵣⵣⵔⴱ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ, ⴷ ⴼⴰⴷ:

- ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵖⴰⵡⵍⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵀⵔⵛⴰⵏ,

- ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ,

- ⵜⵉⵡⵉⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵎⴰ ⴳ ⵏⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵛⵜⵜⴰⵏ,

- ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵄⴷⵖⴰⵏ ⴰⴷ,

- ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ,

- ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⵙ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ , ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵀⵔⵛⴰⵏ.

- ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ(ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ, ⵉⴳⵉⵟⴰⵏ, ⵓⵙⵙⵓ, ⴰⵎⵜⵛⵓ..) ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ,

ⵉⵖⵜⵙ, ⵓⵍⴰ, ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴼⵛⵛⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵢ, ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵅⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ.

ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ.

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵕⵉⴹ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵉⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵀⴰⵔⵎⵓ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵊⴰⴹⴰⵕⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵏⴰ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴱⵔⵉⴳⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⴱⴰⵕ, ⴷ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵍⴽⵓⵍⵓⵏⵉⵍ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵉⵃⵙⴰⵏ ⵍⵓⵟⴼⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵃⵎⵎⵓⵛⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵣⵣⴰⵎⵉ, ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉ."

ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ