ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.…

ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ  ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ  ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ. ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ…

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ…

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ

ⵕⵕⴱⴰⵟ -  ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵔⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵓⴹ ⵅⴼ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ…

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵓⵥⵕⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ   ⵡⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵓⵥⵕⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵏⵏⴰ  ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵣⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵣⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ "ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⵔⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  " ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴷⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵙⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  “ⵉⵙⵙⵎⵏⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ