ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

COMM-CG-10-09-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⴳⴳⵓⴳ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⴳ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴷⵖ, ⵢⵓⵍⵙ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⴼⵛⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵎⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⵙⴳⵏⴼⵉ ⴷ ⵜⵉⵊⵊⵉⵜ ⵉ ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵜⵙⵏ. ⴰⵎⵓⵅ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⴹⵢⴰⵙ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵔⴳⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⴷⴷⵓⵍⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⵣ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 70 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰ 26 ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵡⵉⵙ 130.13 ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵉⵔ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙ 1.15.62 ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ 1436 (2 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2015), ⴷ ⵜⴰⵏⴳⴰ 28 ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵡⵉⵙ 50.22 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2023, ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵉⵔ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙ 1.22.75 ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ 1 1444 (13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022) ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ.
ⵍⵍⵉⴳ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴽⵯⵎⴰ ⵜⵉⵣⵉ, ⵉⵖⴰⵡⵍ, ⴷ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⴰⵎ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⴽⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.23.811 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1445 (10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023) ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ. ⵙ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⵏⵖⵎⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴳ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ ⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵙ ⵎⵉⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰ 26 ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵡⵉⵙ 130.13 ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⵜ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⴽⵙⵉ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».
ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴱⴰⵏⴽⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙ ⵜⵜⴰⴷⴼⵏⵜ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏⵜ ⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ :

  • ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵜⴰ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ;
  • ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵇⵎⵉⵔ ⵉⵏⵎⵔⵏ, ⵍⵓⵎⵏ ⵉⴳⵓⵊⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵔⵜ ;
  • ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵢ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ, ⵍⵓⵎⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ;
  • ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ;
  • ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵚⵟⵉⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵏⴰⵍⴰ, ⵏⵔⴰⵔ ⵏⵏ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵄⴷⵔⵉⵇ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ;
  • ⴰⴼⵕⵕⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ.

ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵕⵥⵎ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 126 (ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵓⴳⵣⵉⵍ 126)

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ