ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵣⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

05-10-2023.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

"ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⵔⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⵜⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030"

ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵕⴱⴰⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⴰⵡⵍⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2030.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵥ, ⵉⵔⵏⵓ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ