ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ

smrm6-19-10-2023.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ -  ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵔⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵓⴹ ⵅⴼ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2024, ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ. 

ⵙ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ.

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵔⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ 3 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ 1445 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷ 19 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2023 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2024 ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ, ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ .

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ 49 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵕ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2024.

ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ .

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴱⵕ ⵜⴰⵡⴰⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⵕⵏⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 4,2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ .

ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ

ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024 ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ :

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵏ ⵍⵃⵓⵣ, ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵅⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵎⵇⵔⴰⵏⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵏⴳⴳⵯⴰⴼⵜⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⵓⵙⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ .

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ