ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023

cg_3-2023-10-20..jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 03 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2024 ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏ.
ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 55.23 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2024, ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⵜ. 
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024 ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⵖⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵔⵔⴱⵉ ⴳ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ2022 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵍⵄⴰⵔⵛ ⴷ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2022 ⵙ ⵜⵎⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ 14 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2022 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵣⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴳⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ 2021-2026 ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ  ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024 ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⴼⴰⵡⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴷⵓⵙ ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵔⵙ ⵜⵓⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵣⵣⵢⴰⴷⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⴹⵉⵔⵜ, ⵜⵣⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⴰⴱⵓⵣⵣⴳ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵜⵡⵔⵉⴷ.
ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⵓⵣⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵙⵣⵡⵉⵔ ⴰⴽⵓⵎⵏ ⴰⴷ :

  • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵉⵜⵓⵜⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ : ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⴳⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 120 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ. ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ  ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ  ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 22 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ 8 ⵏ ⵍⵎⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ  ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⵍⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⴷ 14 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵣⴳ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ. ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 98 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵍⵍⵉ ⵎⵓⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ.
  • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ : ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 4 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵡⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢⵏ. ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴼⵏⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵉⵜⴰⵡⴼⴽⴰ ⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 9,5 ⵎⵉⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2023, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⴰⵀⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵢⴰⴷ.
  • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵚⴽⵉⵡⵏ : ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ  ⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴰⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵥⵍⵉⵏ. ⵖ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵉⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ 550 ⵎⵉⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ 500.000 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ 2022-2026.
  • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ : ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ , ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵛⵛⵉⴹ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉ. ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ.

ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2024 ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵉⵥⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ.  ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ : 

  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.900 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ;
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.901 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ;
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.901 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⵉⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵢⵏ ⵉⵖ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴷⵔⵎ.
     

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ