ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023

CG_1-30-10-2023.jpeg

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.  ⵉⵍⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰ ⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ (UMT) ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ (CDT), ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ (UGTM) ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ (FDT).
 

ⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023, ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.
ⵉⵔⵣⵎ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵢⴰⴷ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ