ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ

smrm6-28-10-23.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵃⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⵓⵜ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ MEDIOT Technology ⵉⵔⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳⴷ ⴰⵙⴽⵓⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏ.

ⵉⵔⴰ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵖⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵣⴰⵎⵉ ⵓⵣⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵄⵓⴷⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⵉⴷⵢⵓⵜ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵉⵙⵉⴷⴼⵏ .

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵢⴰⵏⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⵊⵉ ⵏ ⵍⵇⵔⴱ ⴷ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⴰⵏⵡⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ  ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴹⴱⵉⴱ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵉⵏ  ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵡⴰⵏ ⵉⵏⴳⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵎⵛⵉⵡⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵊⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ