ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-30-11-2023-5.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ16 ⵊⴰⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⴼ  ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⴷⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵙⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ,ⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⵓⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ. ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵎⵓⵏ ⵉⵎⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.
ⵉⵣⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵙⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴹⵕⴰⵔⵜ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⵣ ⵉⵥⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵓⵣⵔⵔⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵣ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵙⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⵇⴱⵍ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ.
ⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵣⵖ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵡⵉⵉⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵢⵓⵚⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵉⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵯⵣ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵚⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ.
 

ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ  ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ, ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵙ :

 • ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1067 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 58.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
 • ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1068 ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
 • ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1069 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 59.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ.
 • ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1041 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ,  ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ :

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ : 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵉⵎⴰ ⵍⴱⵍⴰⵢⴱⵍⵉ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⵍⵄⵣⵉⵣ ⵙⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ