ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ

cg--1-2023-12-07.jpeg

ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵃⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022. 

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵇⴰⵕⵉⴹ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ. 

ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵣⵖ 2021 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2023, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵓⵜⵜⴰⵙ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵃⵢⴰⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵜⵉⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⴽⵓⵙ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵉⴹⵕⵚⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ crowdfunding. ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵅⴼ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴰⴳⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ  ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵡⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ