ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ

CG-2_2023-12-15.jpeg

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⴰⵃⵉⴱⴰ ⴳⴰⴼⴰⵔⵓⴼⴰ Sahiba Gafarova, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵀⴰⵎ ⵄⴰⵍⵉⴼ.
ⴰⵡⵉⵏ ⴷ  ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵎⵏ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⵙⵉⵙⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ.  
ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵓⵣⵣⵓ, ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵜⴱⴷⴷ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ