ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 22 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024

CG-4-2024-02-22.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 12 ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 22 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2024, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1204 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.77.862  ⵏ 25 ⵛⴰⵡⵡⴰⵍ 1397 ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴷ 9 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-77-339 ⵏ 25 ⵛⴰⵡⴰⵍ 1397 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴷ 9 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1977   , ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.783 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴽⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵏⴰⴼⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.244 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.09.286 ⵏ 20 ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1430 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2009  ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ,  ⵜⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1144 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.11.344 ⵏ 9 ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1432 ⵉⵎⵙⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ 7 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2011  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵏⵏⴰⴹ, ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⵉⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵎⴳⵍ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴼⴰⵙ.
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ -ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⴰⵊⴰⵕ ⵎⵓⵔⵜⴰⵊⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵚⴰⴼⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷⴷⵉⵏ ⵎⴰⵍⵄⴰⵢⵏⵉⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ  ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵎⵥⵍⵉ.
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⵎⵉⵙⵓⵎ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵡⴰⵕ ⵙⴰⵏⴷⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ