ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ

MAPPH_20181101_0057_MAP_map.jpg
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ.

ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵓⵎⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵜ "ⵏⵓⵕ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ" (580 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ), ⴷ "ⵏⵓⵕ ⵍⵄⵢⵓⵏ 1" ⴷ "ⵏⵓⵕ ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ 1" ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ 100 ⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⵎⴰⵥⵉⵏ" ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ "ⵏⵓⵕ PV II" ⴷ ⵜⵓⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵜ "ⵏⵓⵕ ⵎⵉⴷⵍⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ, ⵢⵉⵡⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ (180 ⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟ) ⴷ ⵡⵉⵏⵏ ⵜⴰⵣⴰ (ⵙ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ 100 ⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟ) ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019. ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⵜ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ 52% ⵙⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷⴰⵜ 2030.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴻⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵥⵥⵏⴰⴳⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⴰⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵕⴱⴱⴰⵃ, ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵀⵉⴷⵔⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵔⴰⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏⵅⴹⵕⴰ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ (ⵎⴰⵥⵉⵏ), ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⴽⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹⵉ. 

ⴰⵙⴰⴳⵎ: https://goo.gl/XvYxxZ

ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

بلاغ للديوان الملكي

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ