ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⵡⴰⵙⴰⵙ

Conseil des ministres.jpg

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⵏ 2020, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵏⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵊⴰⴷⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ:

- ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⵡⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

- ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⵍⵏ ⵉⵥⵍⴹⵏ, ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵄⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

- ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵔ-ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰⵏ.

- ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ: ⴰⴷ ⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵅⴼ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵇⵇⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ, ⴷ ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵍⵄⴰⵀⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ