ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷⵡⵍⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴽⵎⵔⵏ

2_0.jpeg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷⵡⵍⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴽⵎⵓⵔⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ "ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ "ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⴷⵡⵍⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴽⵎⵓⵔⵏ".

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴰⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⴳ ⵜⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ