ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵇⵇⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

FUSION2.jpg

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵇⵇⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵓⵙⵙⴰⵏ 6 ⴷ 7 ⴷ 8 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⵉⵏⵙⵙⵉⵡⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓ  ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⴽⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ