ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
الرباط

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⴼⴽⴰ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵅⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵅⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵅⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵔⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ "ⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵣ" ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵔⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴹⴰⵔⵉⵃ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴹⴰⵔⵉⵃ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ