ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ

MAPPH_20181002_0060_map_map.jpg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ.

 

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ « ⵏⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ, ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ, ⵏⵏⵉⵅ ⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵟⵟⵕⴼ ⵏ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵉ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴳⵉⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⵡⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⴱⴰⵢⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.

(ⵎⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ