ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ

MAPPH_20180909_0022_MAP_map.jpg

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ.

 

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⴽⴹ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⴰⵡ, ⵉⵏⴽⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⴷⴼ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ