ⵉⵎⵙⴳⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

art7_0.jpg

ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵉⵏⴱⵉⴹⵜ. 
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⵙ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⵔⵉⴷ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏⵏⵏⵙ, ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⴻ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰ*ⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵎⵓⵏⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵣⵍⵜ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵙ ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ, ⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵏⵄⵜ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⵎⴰⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⵔⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ