ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ

art8.jpg

ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⵀⴱⵉ, ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵉⵏⵄⵜ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ “ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ”. 
ⵉⵔⵏⴰ ⴷⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ : “ ⵔⴰⴷ ⵏⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⵙⵓⴳⵏ ⵉⵛⵛⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍ”, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵖⴼ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⵉⵙ “ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ.”
ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⵀⴷⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ ⵖⴼ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵜ ⵖⴼ “ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ” ⵉⵙⵉⵜⵎ ⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵢⵉⵡⵉ 86 ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ.
ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⴳ ⵓⵡⵉⵎⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⵊⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏⵉⵏ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴱⴳⵔⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⴷ : ⵔⴰⴷ ⵏⵕⵣⵎ ⵙⴳ ⴷⵖⵉ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵏⵎⵣⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⵏⵎⵙⵉⵙⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵏ.”
ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ, ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵏⴰⴼ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⴰⵚⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ