ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ

_DSF8233.jpg

ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ

ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ
ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏⵏⵙ
ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵏⵙⵉⵅⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ
ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ 2021 – 2026
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ : ⴰⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ : ⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ
ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ :ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ - ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵇⵇⴰⵃ

1.    ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵅⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⵙⵓⵍ ⴽⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⴰⵎⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵜⵙⴱⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⴼ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵏⵏⵓⵎ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ; ⵏⴽⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵜⵖⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴷ ⵡⵓⵟⵓⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ. ⴷ ⵉⴳ ⵉⵙⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵜⵣⵓⵣⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵔⵓⵖⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵔⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ; ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵔⵏ ⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ. 

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵜⵉⵎⵔⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⴽⵕⵥⵉ ⴷ  ⵜⴰⵡⴰⵔⵜ, ⵙ ⵜⵣⴷⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴼⴼⵏⵥⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ.


2.    ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ


ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ, 


ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵔⴱⴰⵃ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ ⴰⴷ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷⴰ ⴰⵏⵖ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⴱⵔⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⴳⴳⵕⴹ ⵏⵏⵖ ⵇⵇⴰⵃ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⵏ, ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵙⵙⵓⵏⵛⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⵥⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⵓⵙⵜⵉⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.

ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⵖⴼ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵓⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵡⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⵏⵙⴻⵙⵎ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ, ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙⵏⵏⵊ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵏⵉⴳ, ⵏⵙⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏⵜ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⴽⴽⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵜⵓⴷⵔⵉⴼⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵏⵡⵉⵙ ⵉⵙ ⴰⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵉⵏ. ⵏⵓⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵖⵢⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ, ⵏⴼⵔⴽ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵏⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴳ ⵉⴳⵯⵕⴹⴰⵏ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵏⵖ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵍⵍⵡⵓ. ⵎⴽ ⵏⵙⵡⵓⴷⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵖ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵔⴽⵜ ⵉⵙⴽⴽⵓⵏ, ⵔⴰⴷ ⵏⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏⵜ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

 ⴰⵎⵏ ⵜⵜⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵕⴹⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵜ, ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴱⵣⵣⴰⵣⵏ ⴰⵙⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵄ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵔ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ  ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.


3.    ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴱⴱⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴰⵔ  ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ; ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵖⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵔⵉ ⵜⴰⵎⵖⵍⵓⵍⵜ, ⴷ ⵓⵏⴼⴰⵙ ⴰⵎⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴽⴽⵓⵍⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵕⵚⴰⵏ, ⵜⵉⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⴱⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⴳⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⴽⵔⵣ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⴳⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵜⵜⵓⵍⵏ, ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⴽⴽⵓⵍⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⴷ ⵜⵄⵥⵥⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵏⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⵏⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵟⵟⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵉⵎⴰⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵢⵓⵙⵔ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵙ ⵙⵓⴷⵖⵢⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ, ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴰⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⴰ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ.


ⵏⵓⵎⵥ ⴳⵉⵙ ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴰⵎⵙⴰⵔⵓⴼ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵎ, ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ, ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⴼⵓⵥⴰⵕ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴷⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵍⵍⵡⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⵎⵜⵔ ⴰⴷⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵖⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵊⴳⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵏⵏⴹ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⴼ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵔⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴰⵣⵏⵖ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵣⵓⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵥⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵡⵙ ⵜ, ⴰⵎⴰⵢⴰⵢ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴰⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵊⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ; ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⴳⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵣⴰⵅⵎⴰⵎⵉⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵖⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵜ, ⵖⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵕⵚⵚⴰ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵏⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⴰⵡⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵍⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵏⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⴱⵔⵔⵃⵏ ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ, ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵜⵜⵙⵔⵙⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ. ⴰⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵖⴼ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵉⴼⵙⵓ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉ ⴰⵏⴳⵎⵉ ⵉ ⵜⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵉⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⴽⵓⵜⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵎⴻⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵙ. ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ - ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵎⵉⵉⴽⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⵣⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ. ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵇⵔⵔⵉ ⵙ ⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵡⵡⴰⵥ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵥⵖⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵙ ⵜⴷⵖⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵓⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵍⵙⴰⵙⴰ ⴽⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ “ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵛⵛⵔⴽⵜ”.


ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵃⵉⴹⵉⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵎⵔⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴳ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵖⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵖ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵎⵚⵉⵕⵉⴹⵏ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵖⵓⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵢⴰⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵔⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ. 


4.    ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ 

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵏⴳⵎⵉ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵖⵍⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵄⵥⵥⵉⵜ. ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵎⵉ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵍⵜⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⴳⴳⵓⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ. ⵏⴳⴳⵓⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔⴷ ⵜⴳ ⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴳ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⵏ, ⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵎⴰⵕⵕ.

ⵏⵍⵜⵖ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⴳⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⴰⵜ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵏⵏ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵡⵚⵚⴰ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⵖⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ.


5.    ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵏⵙⵉⵅⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉ 88 ⵏ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴳⵎ ⵙⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵇⵇⵏⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵜⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵔⴽⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⴳⴰⵏⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵓⵡ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ  ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵙⵙⵏⵜⵎⵏ ⵜ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⴼⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙⵙⵏⵜⵎⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵡⵙ ⵜ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ, ⵉⵙⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵣⵣⵔⵓⵢ ⵎⵏⵉⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⴰ ; ⵖⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵡⴰⵍⴰⵏ :
ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵍⵏ ⵏⵏⵙ;
ⴰⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜ;
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,
ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵓ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;
ⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⴰⵇⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵙⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵃⴷⵓⴷⵉⵜ.
ⵙⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ ⵖⴼ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵖⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵓⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ : 

ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ;
 ⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ;
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵏⴱⴹ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵓⵔ ⵉⵙⵏⴰⵎⴽ ⵓⵙⵏⴰⵎⵎⵙ ⵖⴳ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵖⴼ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵔⵉⴼ, ⴰⵛⴽⵓ ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙⵡⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⵙ ⵏⵏⵓⵕⵣⵎⵏⵜ ⴷ ⵉⵢⵓⵎⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵏⵖ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴽⴽⵓⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵎⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵣ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ.

6.    ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ 2021 – 2026

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ, ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵍⴰⵡⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⵜⵜⴰⵏ. ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⵏⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵔⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵙⵉ ⵙ ⵉⵙⵉⵇⵡⵉⵔⵏ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵙⵉⵟⵟⵏ. ⵙ ⵓⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ :

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⵚⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ;
ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 30% ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ 20% ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ;
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ;
ⴰⴼⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⴰⵇⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⴰⵇⴰ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ;
ⴰⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ - ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ - ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 60 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ( ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴷⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ);
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ 2025.
ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⴽⵔⵓ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ.


7.    ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ : ⴰⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ


ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,


ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉ ⵍⵍⴰ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵉⵅⴼⵖ ⵉⴱⵔⵓⵣⵏ ⵙ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ, ⵜⴼⵔⴽ ⵎⵍⵉⵃ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵎⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵓⵕⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⵉ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵜⵉⵇⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵟⵕⵕⵃ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ.

ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵥⵏⵟⴰⵕ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ. ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜ ⵉⴷ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴷ ⴽⵟⵓⴱⵕⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵙⵙⵏⵜⵎⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⴳ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳⵔ 2021 ⴷ 2026. ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴼⵜ, ⵜⵍⵜⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵜⵙⴽⴰ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⵏ ⴰⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴼⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵀⵛⵏ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵇⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴰⴽⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵉⵡⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⴹⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⵙⵎⴷⴰⵏⵎⵉ ⴳⴳⵓⴼⴷⵉⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵄⴹⴹⵕⵏ, ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵯⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉⵡⵉⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⵍⵡⵓ ⴰⵙⵡⴰⵜⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵓⴷⵔⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵃⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡ ⵜⵎⴳⴳⵉⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵢⵓⵙⵔⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵎⴷⵓⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵊⵊⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵓⵔ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵖⵔⵜ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⴳⴰⵏⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⵙⵙⵏⵜⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴳ ⵓⵎⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⵎⵙⵎⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵍⵉⵃ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⵍⵍⵡⵓ.
ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵓ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵖⴼ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⴷⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵓⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵏⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳⵜ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵓⵎⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰ, ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ, ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵣⵖⴰⴷ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ ⵖⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵓⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⴼⴰⵔⵜ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴽⴰⵎⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⴳⴰⵔ ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ, ⵜⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵍⴷⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵖⴼ ⵓⴽⴰⵎⴷ ⴰⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴳⵓⵎ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵓⵙⵉⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ


ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⴽⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵡⵓⵟⵓⴼ ⴳ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⵏⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴷ ⴷⵊⴰⵡⵏⴻⵏⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⵓⴼ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵎⴷ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵏⵙⵏ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵥⴰⵕⵙ ⵖⴼ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵡⴰ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵓⵏⵎⵉⵍ ⵉ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⵉⵙⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵜⵉⵎⵣⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴰⵙⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⵇⵡⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⴷⵎⵔⵏ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉⵍⴰ ⵙ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵔⴰⴷ ⵜⴱⵉⴽⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵡⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵖⴼ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⵎⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ  ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵜⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴳ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ “ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ” ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ.

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵅⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ, ⴳ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴽⵛⵓⵎⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵖⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵓⵜⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ.

8.    ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ : ⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

ⵉⴳⴰ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴰⵏⴰⴽⴰⴱ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵜⴷⵎⴰⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵣⵔⴱⵍ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴽⵏⵓⵏⵏⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ. ⵓⵔ ⵉⵔⴽⴽⵉⴽ,ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵉⵙⵥⵕⴼ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵙⵓⵙ ⵙ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⵉⴹⵉⵚⵏ , ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵏⵎⴳⵍⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⴷⵜⵜⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴽⴰⴱ, ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵜⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⴰⵎⵡⴰ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ. ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵎⵣⵣⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.
ⵜⴻⵜⵜⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵖⴰⵡⵍ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴱⴹⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ :

ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵓ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ
ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵖⴼ ⵉⴼⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ
ⴰⵙⵢⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴰⵔⵓⵣⵔⵉⴼ

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ :

ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⵢ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ;
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⵏ ⵉⵏⵖⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ;
ⴰⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵏ;
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⵎⴰⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵔⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵜⵉ ⴰⵏⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵖ, ⵜⵙⴽⵓⵜⵜⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ : 
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵜⴰⵎ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ;
ⴰⵊⵊⵏⵊⵎ ⵓⵕⵎⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵢⵏ ⵙ ⵜⵕⵥⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵥⵕⴼ;
ⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ, ⵙ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴽⴽⴰⵛ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ;
ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ,  ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵜ;
ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ‘ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴽ ⴰⵏⵔⴳⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰ ⵏ  ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⵜⵏⵜⵜⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵢ ⵜⴰⵏⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⴽⴽⵔⴼⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴱⵍⴰ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵖⵔⴰⵜ. ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 250;000 ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴰⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵙⵙⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵏⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ. ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵉⵏⵟⵉⵍⴰⵇⴰ” ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵏⵅⴰⴱⴱⴰⵍ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⴳⵓⵎⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ/ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴰⵕⴱⵓⵏ, ⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴹⴼⵓⵕ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵍⵓⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵥⴰⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ.

ⵙ ⵓⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵉⵔⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ’ ⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ” ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⴹⴰⵕⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⴷⵖⵢⴰ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵙ ⵎⴰ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵀⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵜⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ. ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⵣⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⴻ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⵔⴼⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ. ⵉⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙⵉⴳⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵔⵏⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵡⴰⵜⵙ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⵜⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵎⵙⵎⴰⴷⵏ ⴰⵔ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵎⵎⵣⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵎ ⵏ ⵓⵡⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⴼ ⵜⵄⵡⵡⵍ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉⵡⵔ, ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵉⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⴳⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵉⵣⵡⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵓⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵄ ⵜⴻⵜⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵍⵉ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵏⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ.

9.    ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ :ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

ⵜⵙⵙⵏⵜⵎ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎⵎ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵓⵜⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵔⴽⵜ ⴰⵔⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ


ⴷ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵏⵓⵔⴰⵏ, ⴽⵉⴼ ⴽⵉⴼ ⵜⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵇⵇⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴳ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⴼⵙⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ :
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ;
ⴰⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ,
ⴰⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ;
ⴰⵣⵣⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ;
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵡⵏⵏⴰⴹ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ, ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵙⴰⵡⵍ ⵏⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵏ ⵉⵏⴽⵛⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴱⴹ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵜⴰⴽⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵔⴰⵏⵜ.

ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵓⴱⴱⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⴳ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵜ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵇⵉ ⵖⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ. 


10.    ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ - ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

ⵡⵉⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵣⵣⴳⵔ, ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ “ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⴹ”,  ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵜⴳⴰⵏⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⴰ=ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵙⵙⵏⵜⵎⵖ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ  ⵓⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵙ ⵜⵎⵥⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵉⵏ, ⵖⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴰⵔⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵜⵉⴼⵉⴽⴰⵛ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵏⴷⴷⴰ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵄⵡⵡⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵉⴷⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⴷ ⴷⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⴰⵎⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵎⵏⵉⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵉⵎⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷ ⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵏⴼⵍⵙ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ
ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵙⵙⵔⵇⴰⴱⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⴰ.

ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵖ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵢⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵏⵖ ⵓⵎⴰⴳⴳⵓⵎⴰ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵏⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵏⴼⵔⴽ ⴰⴷⵔⴰⴽ ⵉⵎⴷⴰ ⴳⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙⵜⴳⴰ ⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵄⵥⵥⵉⵜ ⴷ ⵏⵓⴽⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵢⵢⵓⵕ.
ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵉⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵖⴰⵙ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⴽⵕⵥⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⴳⵉⴷ ⵉⵙⵙⴽ ⵎⵉⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴳⴰⵏⵏⴰ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵎ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵇⵇⵏ ⵉⵙⵙ ⴰⴽⴼ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵏⵇⵇⵏ ⵉⵙⵙ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵙⴳ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⵜ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ.

ⵉⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵏⵖ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵏⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵙⵉⴷⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ  ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜ ⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵛⵛⵔⵉⴼⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ.

ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ