ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

photo_2021-10-14 19.10.38.jpeg

ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵡ ⴷ  ⵜⴼⵏⵥⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵍ.
ⵉⵙⵔⵙ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ ⵖⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵉ ⵡⵉ ⵢⵓⵙⵔⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⴷⵉⵡⵉⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⴼ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⴰⴼⵙⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵎⵎⵏⵣⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ.
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⵡⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵥⵔⴰⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.
ⴰⵎⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴱⵍ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⴷⵖⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⵯⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.
ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴰⴼⴹⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵉⴻⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵏⴼⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ.
ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⴽⴼⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵖⴼ ⵉⵛⵏⴳⴰ ⴷ ⵉⴼⵏⴰⵜⵏ. 
ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵇⴳⵍⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⵄⵜⵖ ⵙ ⵙⵉⵙⵜⵉⵎⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵄⵙⵙⵏⵜⴰⵎⵏ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵃⵟⵜⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ