ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵖⴼ ⵡⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵣⵔⴼⵜ

cg-25-01-2022.jpeg

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵇⵇⴰⵃ
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ;
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ;
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
ⵉ ⵎⴰⴷⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵏⴼⵍⵙ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵙⵔⵎⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵡⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵙⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵜⵍⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.
ⵉⴷⴷⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ, ⴱⵍⴰ ⵜⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵖ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵏⵣⵉⵣⵣⵍ ⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵉⵣⵡⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷ 16-26 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ : ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵕⴰⴼ, ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⴳⴳⵣ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵜⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.
ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴽⴽⵓⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ  :
ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵉ ⵓⵙⵎⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵔⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025;
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵙⵙⵔⵇⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵙⵙⵔⵇⴱⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ;
ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵓⵙⵉⴷⵙ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⴰⵃⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ;
ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ.
ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵖ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵀⵡⵏⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵎⵙⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵙⵔⵙ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴽⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵖ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵖ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵖⴼ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ