ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ

20211027105804__MG_9555.JPG

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 27 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴽⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵜ;

  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵔⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴻⴽⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵎⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵏⴱⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022, ⵏⵏ ⵉⴼⵔⵔⵣⵏ ⴰⵣⵓⵍⵣ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵔⵜ
ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵡⵜⵜⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵎ ⴰⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⵓⵣⵍ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵕⴰⵃⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵎⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵍⵓⵎⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵃⴰⵢ  ⵏ ⴰⵎⵔⵏⵉⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⴼⴼⴰ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⴰⵙⵙⵇⵔⴱ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵙ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵎⵍⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ  ⵉⵏⵎⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵏⵙⵙⵓⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⴳⴳⵣⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ  ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵢⵓⵜ ⵜⴰⵔⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ.
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ , ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ,  ⵜⴰⴼⵏⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵢⵓⵡⴹ 15 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉ, ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2022, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 30 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ
ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ  ⴳ ⵡⴰⵍⴰⵢ,  ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵡⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴼⴼⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷⵃⵃⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ, ⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴼⴹ, ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵢⵜ , ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ  ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ( ⴰⵙⵍⵎⴷ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ.) 
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴳⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵡⵓⵊⵓⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⴱⵓⵔⵣ ⵜⵉⵎⵙⴰⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵙⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ  ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵀⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴳ ⵉⵙⵡⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ