ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.. ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ

2_24.jpeg

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵙⵏⵓ, ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵏ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴱⴰⵔⴽⴰ ⴱⵓⵄⵉⴷⴰ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴷⴷⵔⵡⵉⵛ, ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⴼ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵓⴼⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ, ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19) ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵖⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ.

ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ.

ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⴳⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽⴽ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵣⵎ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴷ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ