ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ2022

2_CG-19-05-2022.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 18 ⴳ ⵉⵙⵡⵉ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 30.22 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.58.008 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 4 ⵜⴰⵍⵜⵢⵔⵜ 1377 (24 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1958) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. 
 • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.47 ⵙ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 98.15 ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴳⵉ ⵅⴼ ⵓⴷⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵙⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵉⵡⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ. 
 • ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴽ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.48 ⵉⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵚⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵉⵡⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.  
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.158 ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 15.18 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⵔⵎⵓⴷⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ