ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ2022

2_28.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 25 ⵉⵏⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ , ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.375 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵓⴳⵣ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ-ⴽⵓⴼⵉⴷ19, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.
 • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.337 ⵙ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 98.15 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 99.15  ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ, ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴷⵏ  ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ,  ⴱⵍⴰ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴽ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.338 ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.751  ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 23 ⵉⵏⴹⴼⵕ ⵏ  ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ 1443 (29 ⵏⵓⵡⴰⵏⵏⴱⵉⵔ 2021) ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵔⵣⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 98.15 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴷⵏ  ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⴹⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵙⵉⴹⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.342 ⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.22.957 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 18 ⴰⵜⴼⴼⴰⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ 1443 (23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021) ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⴰⵎⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵟⴰⵔ ⵍⵎⵊⴰⵀⴷⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵇⴷⵉⴷⴰ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ