ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ2022

CG-30-06-2022.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵉⵏⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ  ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ , ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.243 ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ  ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 76.17 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵉⴷⵇⵉ,  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⴰⵔⵜ  ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ  ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
 • ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.433 ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⴰⵎⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵊⴰⵡⵀⴰⵕⴰ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.367 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵟⵟⵏ 2.08.680 ⴷ ⵉⴼⵖⵏ ⴳ 3 ⴰⵜⴼⴼⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ 1430 (28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2009) ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 01.07 ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 61.00 ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⵣⵣⵀⵔⴰ ⵄⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ  ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ  ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵙⴰⵢⵏ ⵔⵃⴰⵡⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⴷⴽⴽⴰⵍⴰ.
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵓⵄⵟⵉⵡⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵢⴷⴰ ⴼⵜⵃⵉ , ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ.
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵓⴱⴰⵀⴰ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. 


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ