ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” Stellantis

Photo-1_2022-11-09.jpeg
  • ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵏⴹ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⴳ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴳⵓⵎ ⴰⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ 450.000  ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;
  • ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵇⴷⴷⵔ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ, ⴳ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ,
  • “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵙ ⵜⴰⵍⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ.

 

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵛⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ  ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ  “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ”Stellantis ⵎⵉ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵉⵏ
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵛⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ.
ⴰⵎⴰⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⵥⵡⴰⵕ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⵖⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵉⵥⵓⵏ ⵖⴼ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ; ⴷ ⵓⵡⵏⵓⴹ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵣⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ. ⵖⵉⴽⴰⴷ ⵔⴰ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ 450.000 ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (ⵜⵉⵏ ⵓⵣⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ).
ⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⵓⴳⴳⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” ⴳ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴳ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴷⵖⵉ 3000 ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵙ 69%.
 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ, ⵉⵙⵃⴰⴹⵕ ⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵏⵄⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵅⴷⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ “ⵜⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” - ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ - ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵓⵏⵓⴹⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ 2000 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓ, ⵉⵙⵙⵜⵏⵎ ⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵢⵓⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵓⵎⵏ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (AMI وOpel rocks-e), ⵉⵖⴹⴼ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⴷⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵎⴽ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ “ⵙⵜⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵙ” ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⵎⵉⵍ ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ