ⴷⴰⴼⵓⵙ: ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵏⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ( ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ)

CG-2-2023-01-18.jpeg

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴼⵓⵙ, ⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵏ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏⵡⵉⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵖⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⴰⵃⴰ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ.
ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵡⴰⴳⴳⵓⵎ ⴳ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔⴰⵣ ⴰⵡⵊⴰⵏ, ⵙ  ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷⴰⴼⵓⵙ, ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵛⵡⴰⴱ, ⵉⵙ ⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ 2022 : ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵊⴳⵉⵍ ⵉⵙⵙⴽⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⴽⴷ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵓⵍⵍⵉⵙⵏ. ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ  ⵉⵎⴰⴽⵔⵓ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ.
ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵡⵡⵏ, ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴱⴹⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020.
ⴳ 2023, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢ ⵓⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵉⵏⴳⵔⴰⵙ 7 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ “ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵓⴽⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵎⵕⵕⴰ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ.”
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵛ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵙ ⵓⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙⵏⵓⵍⴼⴰ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⵉⵙ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳⵔ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ?
ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏⵡⵉⵙ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⴰⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵔⵓⵢⵢⴰⴹ ⵎⵄⵣⵓⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ, ⵄⵍⵉ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ