ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ  9 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023

CG-2----09-02-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 18 ⴳ ⵡⵉⵏ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 9 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ  ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 09 فبراير 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 09 فبراير 2023
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 09 فبراير 2023
 • ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.920 ⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ  ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.578 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 22 ⴳ ⵡⵉⵏ ⵜⵄⵛⵓⵕⵜ 1443 (31 ⵖⵓⵛⵜ 2021)  ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵕⴰⴹ  ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ  ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷⵉⴷⵙⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵉ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
 • ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.81 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ, ⵙ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. 
 • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.84 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵙⵖⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ,ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴳ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵄⴷⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵔⵔ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵣⵉⵏ ⴳ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022 ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 62.22 ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵙⵙⴱⵖⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵙ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴹ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ.

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴷⵓ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⵎⵢⴰⵡⴰⴹ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵡⴰ ⵜⴰⵊⵉⵔⵉ, ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ; 
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵍⴽⵔⴽⵓⵔⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵡⵡⵕ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ; 


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ