ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 2 ⵎⴰⵕⵚ 2023

CG-6--02-03-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 9 ⴳ ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ  1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 2 ⵎⴰⵕⵚ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.141 ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 55.19 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ .
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ:
  • ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.385 ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵣⴳⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ   ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔⵙⵏⵜ  ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ 30 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ.
  • ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.386 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵥ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
  • ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.387 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴰⵙⵓⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ.
    

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵏⵉⵢⴰ ⵍⵎⵕⴰⵏⵉ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵔⵔⵉⴼⴰⵄⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵚⵉⴼ ⵟⵟⵢⴱⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ; 
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵡⴰⴹⵉⴼⵉ , ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵉⵊⴰⵄⵍⵉ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⴼⴰⵙ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴷⴷⵉⴱ, ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵃⴰⵊ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ; 
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ