ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

P-2-2023-04-10.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ, ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ. 
ⵉⵎⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵓⵙⴰⴳⵯ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵍⴰ ⴰⵙⴰⴳⵯ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ, ⵏⵉⵖ AMO ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵡⴹⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵔⴳⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ2024, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵜⵕⵥⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025
 

ⴷⴼⴼⵔ ⵎⵉⵏ ⵉⵙⵙⴷⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵔⵓⵏ ⵙ ⵓⵜⵍⴰⵖ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵉ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵖⵕⴰⴹⵏ, ⴷ ⵓⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ. ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵢⵓⴽⵎ ⴰⵍⵜⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⵖⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵣⵣⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ.
ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⵔⵉⴽ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ.   

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ