ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 11 ⵎⴰⵢ 2023

CG-11-05-2023-P1.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 11 ⵎⴰⵢ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.273  ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.14.652 ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 104.12 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ2.23.274 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.15.109 ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 20.13 ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴰⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⴽⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.405 ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴽⵙⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
   

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 •  ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ  ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵙⵉⴼⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵍⵀⵉⴱⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⵊⴷⴰ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵍⵃⴰⴹⵕⵉ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ - ⴱⵏ ⵎⵙⵙⵉⴽ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ